ACL skisko 18/19 5172-1K - Alpina | Oslo Sportslager