Moji teltlykt / bordlykt 100 lumen - Black Diamond | Oslo Sportslager