Neutrino 400 dunsovepose -1/-7°C utg. modell - Rab | Oslo Sportslager