Neutrino 800 dunsovepose -22°C utg. modell - Rab | Oslo Sportslager